Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Đăng bởi : Nguyễn Duy . Ngày : 2020-12-29 07:38:46

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp cao nhất thành phố, cải cách hành chính tiếp tục là một trong những điểm sáng của Hà Nội trong năm 2020. Đây là nội dung báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về “Công tác cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Hà Nội”.

Tính đến ngày 30-11-2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mà Hà Nội đang cung cấp cho người dân và doanh nghiệp là 1.685 dịch vụ. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến các cấp được thực hiện tập trung tại hệ thống “một cửa” điện tử thành phố dùng chung 3 cấp và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung (lĩnh vực giáo dục, y tế).

Thực hiện thỏa thuận hợp tác với Bưu điện thành phố Hà Nội về sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đến nay, đã có 25 đơn vị đăng ký thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. Công tác đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người dân được tổ chức định kỳ ít nhất 6 tháng/lần.

Tính đến nay, thành phố đã tiếp nhận và xử lý 25.047 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện, tập trung chủ yếu về lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; ban hành 28 văn bản chỉ đạo giải quyết những thông tin báo chí phản ánh về các lĩnh vực. Nhiều vụ việc đã được xử lý dứt điểm, đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của người dân. 

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với giải quyết thủ tục hành chính do thành phố khảo sát năm 2019 (công bố năm 2020): Khối sở đạt 89,57%; khối quận, huyện, thị xã đạt 95,75%.

Thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được quán triệt, chỉ đạo, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.

Thành phố đã chủ động tổ chức hội nghị “Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội” để giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan về cải cách hành chính, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gương Người tốt - Việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong cải cách hành chính; chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện; tuyên truyền về kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Năm 2021, thành phố Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số PAPI, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); tập trung tổ chức triển khai Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Trong đó, Hà Nội tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí cho tổ chức, cá nhân; tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra công vụ, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục những tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây...

Theo Hà Nội mới

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN